logo Základní škola Pod Skalkou Rožnov pod Radhoštěm
Zobrazit hlavní menu

Školní poradenství

Výchovná a kariérová poradkyně

02.11.2022 | Administrátor webu

Mgr. Martina Satolová

výchovná a kariérová poradkyně, pracovnice pověřená komunikací se ŠPZ

konzultační hodiny: středa 8.00-8.45 hod., popř. dle dohody
kontakt: 731 661 619
e-mail: satolova@zspodskalkou.cz
 

Všeobecné zásady práce výchovného poradce se řídí etickým kodexem a uplatňováním pedagogického taktu v kontaktu s žáky i zákonnými zástupci. Pro úspěch práce je nezbytná vzájemná důvěra všech zúčastněných stran. Činnost výchovného poradce zasahuje do více oblastí života školy a nebude možná na škodu stručně připomenout, kde může pomoci.

Výchovný poradce je členem výchovné komise, která řeší závažnější výchovné problémy žáků. Spolupracuje s ředitelstvím školy, se školním poradenským pracovištěm (metodik prevence, školní speciální pedagog, školní psycholog), se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra), sociálním odborem MěÚ, lékaři a policií. Ve vhodném rozsahu informuje pedagogy školy o přijatých opatřeních a zjištěných skutečnostech.

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaných se věnují poradenští pracovníci školního poradenského pracoviště (složení viz výše), dále také školská poradenská zařízení na základě dohody mezi zákonnými zástupci a školou. Veškeré organizační záležitosti spojené se společným vzděláváním má na starosti výchovný poradce.

Nedílnou součástí práce výchovného poradce je kariérové poradenství, které prodělává rychlý vývoj a vyžaduje soustavné sledování zákonů, norem a doporučení a jejich přenos k žákům, zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Výchovný poradce v této oblasti spolupracuje například s úřady práce a se středními školami. Sleduje legislativu a odpovídá za hladký průběh přechodu žáků na rozličné typy středních škol a učilišť. Nejedná se jenom o absolventy devátých ročníků, ale i o žáky pátých a sedmých tříd, kteří mohou po složení přijímacích zkoušek pokračovat ve studiu na víceletých gymnáziích, nebo o zájemce o umělecké obory, kteří musí vykonat talentové zkoušky.

Výchovný poradce nemůže slíbit vyřešení všech problémů z naznačených oblastí, ale může pomoci vyhledat odbornou pomoc nebo alespoň prokonzultovat záležitost se zákonnými zástupci žáka. Život v současném světě je mimořádně náročný pro dospělého člověka a ještě složitější je orientovat se v něm a obstát pro dítě.

 

Pokračování článku

Školní metodik prevence

02.11.2022 | Administrátor webu

Mgr. Marek Sedlák - školní metodik prevence Konzultační hodiny - úterý 8.55 - 9.40Kontakt: tel. 571 751 296, e-mail: sedlak@zspodskalkou.cz Metodik prevence rizikového chování vytváří strategii prevence a podílí se na její realizaci. Komunikuje s pedagogy a v případě vzniklého problému (šikana, záš…

Pokračování článku

Školní speciální pedagog

02.11.2022 | Administrátor webu

Programy školní zralosti

Už od roku 2007 pomáháme dětem, které se do školy těší, ale některé činnosti s nácvikem čtení a psaní je prostě nebaví.

Formou skupin nebo individuálního setkání nabízíme programy v oblasti grafomotoriky, logopedie, pozornosti. Kreslíme, mluvíme a hrajeme si.  Sdílíme společně úspěch na začátku a na konci programu tak, aby byl výstupem pro rodiče. Diferenciální diagnostikou rozlišíme, zda se jedná pouze o oslabení nebo může být svou intenzitou současně překážkou v rámci skupinové dynamiky třídy.

Programy vede školní speciální pedagog, který je erudovaný státní zkouškou z logopedie, surdopedie a poruch učení. Společně s rodičem respektuje informovaný souhlas o předávání informací dalším osobám.

Kontaktní  adresa zůstává stejná: specped-roznov@outlook.com

Za školní speciální pedagogy (v rámci metodického setkávání), Mgr. Daniela Jančová.

Pokračování článku

Přijímací řízení

02.11.2022 | Administrátor webu

Přijímací řízení

Informace a termíny k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/23: zde

Obecné informace k přijímacímu řízení: zde

Vysvětlivky k přihláškám: zde

Vzor odvolání: zde

Kalendář dnů otevřených dveří: zde

Prezentace k přijímacímu řízení: zde

Pokračování článku

Školní psycholog

02.11.2022 | Administrátor webu

Mgr. Karin Petřeková – školní psycholog   Konzultační hodiny: Pondělí: 8:00-12:00 (ve školní knihovně)Středa: 7:30-13:30 (ve školní knihovně)Po předchozí domluvě také pátky od 8:00 do 14:00 v budově MěU Rožnov p. R. – Stefanium (Palackého 480). Prosím o domluvení schůzky předem telefonicky nebo …

Pokračování článku