Nacházíte se v režimu vypnuté grafiky. Přepnout na grafickou verzi webu.

logo Základní škola Pod Skalkou Rožnov pod Radhoštěm
Zobrazit hlavní menu

Školní poradenství

Výchovná a kariérová poradkyně

02.11.2022 | Administrátor webu

Mgr. Martina Satolová

výchovná a kariérová poradkyně, pracovnice pověřená komunikací se ŠPZ

konzultační hodiny: středa 8.00-8.45 hod., popř. dle dohody
kontakt: 731 661 619
e-mail: satolova@zspodskalkou.cz
 

Všeobecné zásady práce výchovného poradce se řídí etickým kodexem a uplatňováním pedagogického taktu v kontaktu s žáky i zákonnými zástupci. Pro úspěch práce je nezbytná vzájemná důvěra všech zúčastněných stran. Činnost výchovného poradce zasahuje do více oblastí života školy a nebude možná na škodu stručně připomenout, kde může pomoci.

Výchovný poradce je členem výchovné komise, která řeší závažnější výchovné problémy žáků. Spolupracuje s ředitelstvím školy, se školním poradenským pracovištěm (metodik prevence, školní speciální pedagog, školní psycholog), se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra), sociálním odborem MěÚ, lékaři a policií. Ve vhodném rozsahu informuje pedagogy školy o přijatých opatřeních a zjištěných skutečnostech.

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaných se věnují poradenští pracovníci školního poradenského pracoviště (složení viz výše), dále také školská poradenská zařízení na základě dohody mezi zákonnými zástupci a školou. Veškeré organizační záležitosti spojené se společným vzděláváním má na starosti výchovný poradce.

Nedílnou součástí práce výchovného poradce je kariérové poradenství, které prodělává rychlý vývoj a vyžaduje soustavné sledování zákonů, norem a doporučení a jejich přenos k žákům, zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Výchovný poradce v této oblasti spolupracuje například s úřady práce a se středními školami. Sleduje legislativu a odpovídá za hladký průběh přechodu žáků na rozličné typy středních škol a učilišť. Nejedná se jenom o absolventy devátých ročníků, ale i o žáky pátých a sedmých tříd, kteří mohou po složení přijímacích zkoušek pokračovat ve studiu na víceletých gymnáziích, nebo o zájemce o umělecké obory, kteří musí vykonat talentové zkoušky.

Výchovný poradce nemůže slíbit vyřešení všech problémů z naznačených oblastí, ale může pomoci vyhledat odbornou pomoc nebo alespoň prokonzultovat záležitost se zákonnými zástupci žáka. Život v současném světě je mimořádně náročný pro dospělého člověka a ještě složitější je orientovat se v něm a obstát pro dítě.

 

Pokračování článku

Školní metodik prevence

02.11.2022 | Administrátor webu

Mgr. Marek Sedlák - školní metodik prevence Konzultační hodiny - úterý 8.55 - 9.40Kontakt: tel. 571 751 296, e-mail: sedlak@zspodskalkou.cz Metodik prevence rizikového chování vytváří strategii prevence a podílí se na její realizaci. Komunikuje s pedagogy a v případě vzniklého problému (šikana, záš…

Pokračování článku

Školní speciální pedagog

02.11.2022 | Administrátor webu

Cesty

Na různých cestách, v různých podmínkách, s různými žáky a rodiči se setkáváme s rozdílnými přístupy. Neexistuje jediný platný recept na dobrou školu. Snad jen cesty ukazujeme tak, aby se děti do školy těšily a měly později tu nejlepší práci na světě …

Děti hodně temperamentní nebo hodně pomalé. Impulsivní nebo opoziční …? Ptáme se, kdo to ovlivňuje, motivuje, jakým způsobem se dítě učí, pamatuje. Pokud do čtrnácti let dozrávají mozkové buňky a vnější projevy můžou z jednání člověka vymizet, můžeme kompenzovat, motivovat objevením silné stánky. Posílením oslabených dílčích funkcí, které jsou nutné pro nácvik čtení, psaní, počítání, předcházíme stagnaci vývoje. A až v dalším kroku můžeme zvýšit zátěž v tempu, zvládnout větší množství cvičení.

S dobrými dispozicemi si dítě najde zpravidla obor, v němž se uplatní a vyhne se tomu, co mu chronicky nejde. Bez vlivu stresu.  Jen bez odborné reedukace jde většinou o celoživotní diagnózu, chybí tam včasnost a trpělivost. Proto reedukace probíhají z hlediska času v době výuky a na základě informovaného souhlasu rodičů.

Mgr. Jančová Daniela

 

Programy školní zralosti

Už od roku 2007 pomáháme dětem, které se do školy těší, ale některé činnosti s nácvikem čtení a psaní je prostě nebaví.

Formou skupin nebo individuálního setkání nabízíme programy v oblasti grafomotoriky, logopedie, pozornosti. Kreslíme, mluvíme a hrajeme si.  Sdílíme společně úspěch na začátku a na konci programu tak, aby byl výstupem pro rodiče. Diferenciální diagnostikou rozlišíme, zda se jedná pouze o oslabení nebo může být svou intenzitou současně překážkou v rámci skupinové dynamiky třídy.

Programy vede školní speciální pedagog, který je erudovaný státní zkouškou z logopedie, surdopedie a poruch učení. Společně s rodičem respektuje informovaný souhlas o předávání informací dalším osobám.

Kontaktní  adresa zůstává stejná: specped-roznov@outlook.com

Za školní speciální pedagogy (v rámci metodického setkávání), Mgr. Daniela Jančová.

Pokračování článku

Přijímací řízení

02.11.2022 | Administrátor webu

Přijímací řízení Informace pro uchazeče o střední vzdělávání 2024: zde Přijímací řízení 2024, nejnovější informace: zde Aktuální informace k návrhu elektronizace přijímacího řízení: zde Informace a termíny k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/24: zde Vzor odvolání: zde Kalendář dnů otevřen…

Pokračování článku

Školní psycholog

02.11.2022 | Administrátor webu

PhDr. Karin PetřekováŠkolní psycholožka     Vážení rodiče, v případě, že Vaše dítě má potíže a hledáte pro něj psychickou podporu, můžete se na mě obrátit. Budeme na to spolu.  Konzultační hodiny:-          Pondělí: 8:00-12:00-          Středa: 7:30-13:30 Prosím o domluvení schůzky předem telef…

Pokračování článku