logo Základní škola Pod Skalkou Rožnov pod RadhoštěmGDPR

Ochrana oznamovatelů

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedla Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaný právní předpis vztahuje. Současně s tím je určena tzv. Příslušná osoba, odpovědná za příjem, posuzování a prošetřování přijatých oznámení a za komunikaci s oznamovatelem. Pro zaručení nestrannosti a efektivity prověřování přijatých oznámení, je činnost Příslušné osoby zajištěna externím subjektem, stojícím zcela mimo struktury naší organizace.

Identifikační údaje Příslušné osoby:

Ing. Igor Prosecký (kontaktní údaje jsou uvedeny níže).

Svá oznámení můžete podat těmito způsoby:

  • telefonicky na číslo +420 544 520 022

Linka je obsluhována v pracovní dny v čase 08:00 – 16:00 hod. Upozornění: z telefonického hovoru je pořizován zvukový záznam. V případě, že si pořízení záznamu nepřejete, při zahájení hovoru tuto skutečnost oznamte.

  • e-mailem na adresu: oznamovatel@i3c.cz
  • písemně na adresu: I3 Consultants, Scheinerova 1570/6, 628 00 Brno

Obálku označte poznámkou „Příslušná osoba“

  • osobním setkáním na konkrétním místě dle vzájemné domluvy s Příslušnou osobou
  • prostřednictvím elektronického formuláře vnitřního oznamovacího systému, který je přístupný zde.

Upozornění: Při podání oznámení písemně na adresu příslušné osoby nebo prostřednictvím e-mailu vždy uveďte své jméno, příjmení a datum narození, název povinného subjektu a Váš vztah k němu (viz následující odstavec „Kategorie osob“).

Kategorie osob, jimž je náš oznamovací systém určen

V rámci vnitřního oznamovacího systému přijímáme oznámení od níže uvedených kategorií osob:

  • zaměstnanci naší organizace, včetně osob vykonávajících práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ),
  • uchazeči o zaměstnání v naší organizaci, bez ohledu na výsledek výběrového řízení
  • osoby provádějící v naší organizaci nebo jejím jménem dobrovolnickou činnost
  • osoby vykonávající v naší organizaci odbornou praxi nebo stáž

Další osoby jsou s využitím § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 171/2023 Sb., z přijímání oznámení prostřednictvím našeho vnitřního oznamovacího systému vyloučeny.  

Oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

V případě, že se rozhodnete své oznámení řešit mimo námi zřízený vnitřní oznamovací systém, lze jej podat prostřednictvím oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR, který je dostupný zde.

 

...

 

OBECNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací města Rožnov pod Radhoštěm, které je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání dětí a žáků.

Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:


1) zápis k základnímu vzdělávání,


2) zajištění základního vzdělávání,


3) zájmové vzdělávání ve školní družině.


Kontaktní adresa správce:


Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace, Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45211761, telefon: +420 571 751 270, e-mail skola@zspodskalkou.cz , ID datové schránky: d4k9m5
Škola na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení.


Pověřence pro ochranu osobních údajů zajišťuje smluvní partner - společnost I3 Consultants s.r.o.  IČ: 279 21 344, zastoupená Mgr. Zdeňkem Novákem.
Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na školu vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi školou a Vámi.
V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.


Svá práva a požadavky uplatňujte na kontaktní adrese správce.


Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Vydáno: 25. 11. 2022 | Naposled upraveno: 18. 01. 2024 | Autor: Jana Kliková