logo Základní škola Pod Skalkou Rožnov pod Radhoštěm
Zobrazit hlavní menu

Organizace a provoz

Oddělení ŠD

I. oddělení VČELKY, pav. A: Pavla Kolářová, vedoucí vychovatelka,

tel. 571 751 283

II. oddělení HVĚZDIČKY, pav. A: Dagmar Kopečková,

tel. 571 751 283

III. oddělení SLUNÍČKA, pav. F: Bc. Jana Kliková,

tel. 571 751 291,

webové stránky: https://sdslunicka.webnode.cz/  

IV. oddělení DRACI, pav.A, 4.B: Věra Cimbálníková,

tel. 571 751 283

 

Provozní doba ŠD

Ranní družina (před vyučováním): 6:00 – 7:45

Odpolední družina (po vyučování): 11:45 – 17:00

Odpolední spojování družin (pav.A): 15:30 - 15:50 (info na nástěnce ve vchodu do školy)

 

Přihlašování žáků do ŠD

Zákonný zástupce žáka prvního ročníku přihlásí dítě do školní družiny 1. den školního roku ve školní družině pav. A oddělení Včelky, Hvězdičky. Zákonný zástupce vyplní a odevzdá příslušné vychovatelce zápisní lístek, seznámí se s chodem a vnitřním řádem školní družiny a podepíše obeznámení s řádem školní družiny. Starší žáci obdrží zápisový lístek od paní vychovatelky v oddělení, které navštěvují/třídě první den školního roku. Školní družina slouží pro žáky 1. - 4. ročníků. Přednostně jsou přijímáni žáci mladší.

 

Odchod žáka ze ŠD

Žák odchází ze školní družiny za doprovodu zákonných zástupců nebo osob, které jsou uvedeny v zápisním lístku. Pokud žák odchází ze školní družiny sám, musí být uveden v zápisním lístku čas jeho odchodu. Nelze do zápisního lístku psát, že žák odchází sám, kdykoli nebo po telefonické domluvě.

Při změně odchodu žáka ze školní družiny, zákonný zástupce napíše čas jeho odchodu nebo jméno osoby, která žáka vyzvedává ze školní družiny do BAKALÁŘE (komens) nejpozději do 11 hodin. Nastane-li změna v odchodu žáka ze školní družiny po 11 hodině, zákonný zástupce musí změnu napsat do BAKALÁŘE (komens) a informovat vychovatelku oddělení, které žák navštěvuje. Vychovatelka jeho odchod v BAKLÁŘI (komens) zkontroluje a žák může v daný čas odejít.

 

Nevyzvednutí účastníka zájmového vzdělávání ze ŠD

Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne své dítě do ukončení provozu školní družiny, kontaktuje vychovatelka zákonného zástupce telefonicky a vyčká jeho příchodu. V případě jeho nedostupnosti, požádá vychovatelka školní družiny o pomoc Policii ČR, která se o dítě do příchodu zákonných zástupců postará. Pokud se tato situace bude opakovat, škola to oznámí OSPODU (zanedbání rodičovských povinností).

 

Ukončení zájmového vzdělávání ve ŠD

Účastník zájmového vzdělávání může být ze školní družiny vyloučen, jestliže opakovaně porušil kázeň a pořádek a ohrozil své zdraví nebo zdraví ostatních účastníku zájmového vzdělávání. Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči pracovníkům školského zařízení se vždy považují za závažné porušení a mohou také vést k vyloučení účastníka ze zájmového vzdělávání ze školní družiny.

Podmíněné vyloučení účastníka zájmového vzdělávání je předem domluveno se zákonnými zástupci na schůzce, na které je přítomna výchovná komise (ředitelka školy, výchovný poradce, metodik prevence, školní speciální pedagog, školní psycholog), kde bude stanovena zkušební lhůta chování. Pokud účastník zájmového vzdělávání poruší ve zkušební době vnitřní řád školní družiny, je okamžitě vyloučen ze školní družiny.

 

Odhlašování žáků ze ŠD

Žák je odhlášený ze školní družiny na základě písemné odhlášky, kterou vyplní a odevzdá zákonný zástupce vychovatelce, ke které žák dochází do oddělení.

 

Poplatky na provoz ŠD

Poplatek za částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve ŠD činí 100,- Kč na měsíc za jednoho žáka. Doporučujeme zařídit si platbu přes účet u svých bankovních ústavů. Platbu je potřeba zasílat na účet číslo 4001035801/0100 vždy do 10. dne měsíce (každý žák má přidělen stálý variabilní symbol). Nezapomeňte při zadávání příkazu nahlásit přerušení platby na měsíce červenec a srpen. Platit lze také složenkou. Platbu lze zaslat jednorázově (1000,- Kč) či rozdělit do dvou částí, první splátka v září (400,- Kč), druhá v lednu (600,- Kč).

Finanční příspěvek na hry, sportovní pomůcky a výtvarný materiál činí 250,- Kč na školní rok, platí se hotově u jednotlivých vychovatelů do konce měsíce listopadu, vyúčtování zakoupeného materiálu je k nahlédnutí u příslušného vychovatele.

 

Vnitřní chod ŠD

Ranní družina slouží pro všechny žáky školy.
Odpolední družina je pro žáky, kteří jsou řádně přihlášeni do školní družiny.

Na nástěnce u hlavního vchodu školy naleznete základní informace o provozu ŠD.

Informaci o umístění dětí při aktivitách mimo oddělení (atrium, relaxační koutek, zelená učebna, školní hřiště, třída) naleznete pod názvem konkrétního oddělení u hlavního vchodu školy, příp. se informujte na recepci.

Žák, který odchází ze školní družiny samostatně, musí být předem písemně omluven zákonnými zástupci, pokud není jeho odchod uveden v zápisním lístku. Do zápisního lístku nelze zapsat, že žák odchází ze školní družiny sám, kdykoli, nebo po telefonické domluvě. Vždy musí být uveden jeho odchod ze ŠD časem.

Od 15:30 - 16.00 hod. se všechna oddělení spojují, děti zůstávají v pavilonu A.

Prosíme, nachystejte dítěti náhradní oblečení na převlečení pro venkovní aktivity, zejména v zimním období.

Veškeré aktuální a důležité informace spojené s aktivitami a organizací ŠD zapisujeme žákům předem do školních deníčků.

Vydáno: 02. 11. 2022 | Naposled upraveno: 03. 04. 2024 | Autor: Administrátor webu