logo Základní škola Pod Skalkou Rožnov pod Radhoštěm
Zobrazit hlavní menu

Vnitřní řád ŠJ

Vnitřní řád školní jídelny ZŠ Pod Skalkou,

Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace.

Vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a Vyhlášky ministerstva školství č. 107/1995 Sb.pro školní stravování, ve znění Vyhlášky č. 107/2008, přílohy č. 2 s účinností od 1.8.2020

I. Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy

Strávník má právo:

· Stravovat se ve školní jídelně podle školského zákona.

· Na kvalitní a vyváženou stravu podle zásad racionální výživy.

· Na kulturní prostředí při stolování.

· Na porci odpovídající normativu dle věkových skupin.

· Na dostatek času pro konzumaci oběda.

Strávník má povinnost:

· Dodržovat vnitřní řád školní jídelny, chovat se při stravování ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování.

· Řídit se pokyny dohlížejícího pedagoga a kuchařky.

· Odnést po jídle použité nádobí, zanechat po sobě čisté místo u stolu.

Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy:

· Pedagogický pracovník zajišťující dohled nad žáky, zajišťuje bezpečnost a nezbytná organizační opatření.

· Žáci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování k pedagogickému dohledu a kuchařkám.

· Dohlížející pedagog a kuchařka jsou povinni respektovat práva žáků a zajistit jejich uplatnění.

· Vztahy zákonných zástupců s pracovníky školy jsou založeny na vzájemném respektu a slušnosti.

II. Provoz školní jídelny

· Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11,20 hod 13,50 hod.

· Žáci se stravují od 11,40 hod.

· Žáci si objednávají stravu ze dvou druhů hlavních jídel u objednávkového terminálu a přes terminál a přes internet, vždy týden dopředu do pátku předcházejícího týdne do 12,30 hod.

· Odhlásit stravu lze každý den do 12,30 hod na dny další u objednávkového terminálu, přes internet (každý strávník má své přihlašovací heslo), telefonicky v kanceláři školní jídelny, tel: 571 751 277, 775 351 354 do 12,30 hod.

· Jídelní lístek je vyvěšen vždy týden dopředu, aby si žáci v klidu objednali druh stravy. Na pozdější volbu stravy nebude brán zřetel.

· Aktuální jídelní lístek je vyvěšen také u hlavního vchodu. U objednávkového terminálu je jídelníček aktuální a objednávkový.

· Žáci přicházejí do jídelny s dohledem, tašky odkládají. Žáci se řadí před dvěma výdejníma okénky podle druhu oběda.

· Z jídelny je zakázáno odnášet jídlo a nádobí.

· Dohled v jídelně se řídí daným rozpisem.

· Za úklid rozbitého nádobí, potřísněné podlahy a čištění stolů během výdejní doby odpovídá dohled. U okénka na odkládání použitého nádobí jsou k dispozici čisticí prostředky.

· Vychovatelky školní družiny konají dohled u svého oddělení.

· Nový žák se musí přihlásit ke stravování v kanceláři školní jídelny. Zákonný zástupce vyplní a podepíše přihlášku ke stravování a zvolí způsob platby stravného.

· Žáci si musí zakoupit stravovací čip v zálohové hodnotě 100,- Kč. Záruka na výměnu nefunkčního čipu je 24 měsíců od zakoupení.

· Po ukončení stravování se vrací záloha za čip vedený v evidenci, funkční a bez známek mechanického poškození.

· Žák odebírá obědy stravovacím čipem.

· Cena stravného činí: 7-10 let 26,- Kč. 11-14 let 28,- Kč. 15 let a více 30,- Kč. Stravné se platí zálohově, vždy na následující měsíc, např.: v srpnu na září, v září na říjen atd.

· Obědy je možné platit: povolením k inkasu z jakékoli banky, složenkou. Stravné musí být uhrazeno v daném měsíci. V případě neuhrazení bude strávník vyřazen ze stravování až do úplného uhrazení dlužné částky.

· Přeplatky stravného po ukončení stravování budou vyplaceny jen na účet.

· V novém školním roce jsou obědy automaticky přihlášeny od prvního dne strávníkům, kteří mají nastavené povolení k inkasu. Strávníci platící složenkou si musí složenku vyzvednout, zaplatit a budou přihlášeni ke stravování.

· S platností od 1, 8. 2020 je povinnost zákonného zástupce vždy odhlásit stravu dítěti při nepřítomnosti ve škole. Při neodhlášení stravy platí žák cenu oběda včetně režií, tj. 7-10 let 54,- Kč, 11-14 let 56,- Kč, 15 let a více 58,- Kč. S tímto zákonný zástupce souhlasí při podpisu přihlášky ke stravování.

· Obědy do jídlonosičů pro nemocné děti lze brát první den nemoci, kdy strava nelze odhlásit, od 11,20 do 11,40 hod. Pokrm je určen k okamžité spotřebě bez skladování.

· V době prázdnin je oběd za cenu bez režií, pokud určí ředitel školy. V době ředitelského volna platí plná cena oběda, pokud je poskytnuto stravování.

· Připomínky k pokrmům a provozu ve školní jídelně hlásí strávník vedoucí školní jídelny.

· Technické a hygienické závady hlásí strávník vedoucí školní jídelny.

· Úraz a nevolnost hlásí strávník dohledu.

· Od 13. 12. 2014 v souladu s potravinovým právem vstoupilo v platnost označení alergenů. Poskytování informací o alergenech stanovuje čl. 44 odst. 1a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

 

………………………                                                         …………………………

Vedoucí školní jídelny Hana Olivíková                   ředitel školy Mgr. Lumír Ondřej

 

Vydáno: 02. 11. 2022 | Naposled upraveno: 06. 02. 2023 | Autor: Administrátor webu