logo Základní škola Pod Skalkou Rožnov pod Radhoštěm




Zobrazit hlavní menu

Charakteristika školy

Úplnost a velikost školy

ZŠ Pod Skalkou leží v klidné části města, mimo hlavní komunikace, v blízkosti městské knihovny, kina a polikliniky. Nedaleko jsou sídliště, odkud k nám přicházejí naši žáci. Jsme plně organizovanou základní školou s devíti postupnými ročníky. Na 1. stupni je po jedné nebo dvou paralelních třídách, 2. stupeň má po dvou paralelních třídách.

 

Materiální a prostorové vybavení školy

 • Areál školy je tvořen 6 pavilony, které jsou vzájemně propojeny chodbami. V 7. pavilonu sídlí ZŠ Sedmikráska. V 8. pavilonu je umístěno SVČ Rožnov p. R. Jsme bezbariérovou školou. K dispozici je 17 kmenových učeben a několik odborných pracoven.
 • Cizí jazyky vyučujeme v jazykové pracovně vybavené sluchátky, máme dvě počítačové pracovny  s dataprojektorem. Odborné pracovny v pavilonu G (chemie, fyzika, přírodopis) mají bezbariérový přístup a výtah do prvního patra.
 • K výuce výtvarné výchovy slouží také odborná pracovna v keramické dílně s vypalovací pecí a hrnčířských kruhem.
 • K výuce předmětů ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je vybavena dílna a cvičná kuchyňka s jídelním koutem.
 • Pěstitelství využívá školní pozemek s přípravnou, plechovým a zděným skladem na nářadí a kompostovacím místem.
 • Tělesná výchova má k dispozici školní hřiště pro atletiku, hřiště na kopanou a házenou, dopravní hřiště a školní tělocvičnu s šatnami. Venkovní hřiště i tělocvična slouží také veřejnosti.
 • Všichni učitelé mají své pracovní místo v kabinetech s počítačem a internetem. Kabinety jsou vybaveny novým nábytkem, který slouží k ukládání sbírek a vyučovacích pomůcek. V přilehlé budově jsou skladové prostory pro učebnice.
 • Při vstupu do školy se nachází recepce.
 • V prvním patře správní budovy (pavilon H) je školní jídelna a moderně vybavená kuchyň.
 • Ve druhém patře se nachází  sborovna, žákovská a učitelská knihovna, ředitelna, kanceláře zástupce ředitele a výchovného poradce a kabinet ICT pro učitele.
 • K prezentaci výtvarných prací a projektů slouží kromě chodeb i galerie, která je zároveň místem setkávání při různých příležitostech (jarmarky, kulturní vystoupení, ale i každodenní setkávání žáků).
 • Od roku 1975 je instalovaná galerie valašských umělců, do které věnovali svá díla významní výtvarníci Valašska.

 

Technické vybavení školy

 • Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních i komunikačních technologií.
 • Máme dvě učebny určené pro výuku informatiky a psaní.
 • V kabinetech mají učitelé moderní počítač s přístupem na internet a tiskárnu. Každý pracovník má své přístupové heslo do školní počítačové sítě a svoji e-mailovou schránku s adresou.
 • Ve výuce využíváme interaktivní tabule.
 • Kabinet ICT pro učitele je navíc vybaven kvalitní tiskárnouskenerem. K dispozici jsou dále kopírky, dataprojektory, digitální fotoaparáty, digitální kamera, laminovačka a audiovizuální technika. Kopírka v recepci slouží o velkých přestávkách i žákům.

 

Hygienické vybavení školy

 • Pro rekreaci o velkých přestávkách i po vyučování žáci využívají kromě galerie také atrium, relaxační koutek a v zimě tělocvičnu. Ve volných chvílích mohou hrát ve školním klubu stolní fotbal a v atriu stolní tenis. Na 1. stupni mají děti odpočinkové kouty na chodbách a ve třídách.
 • Školní družina má útulně zařízené učebny. Pro starší žáky je k dispozici školní klub
 • Každý žák má v šatně svoji skříňku na klíč. K ukládání osobních věcí žákům slouží uzamykatelné skříňky v kmenových třídách.
 • Kolárna pro žáky i pro učitele umožňuje zabezpečení kol.
 • Škola má kvalitní hygienické zázemí.
 • V každém pavilonu jsou zrekonstruované dívčí a chlapecké WC s umyvadly. K dispozici je neustále toaletní papír a tekuté mýdlo. Do odborných pracoven je zajištěn rozvod teplé vody. Uzamykatelné sprchy jsou vedle šaten u tělocvičny a v druhém patře pavilonu H sociální zařízení se sprchovým koutem pro zaměstnance školy.

 

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor je věkově různorodý. Pedagogové naší školy zastávají následující funkce: výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, metodik environmentální výchovy, 2 učitelé provádějící aktualizaci ŠVP, metodik ICT, trenér házené, instruktoři lyžařského výcvikového kurzu, zdravotníci, práce s dětmi se specifickou poruchou učení.

Účast učitelů na dalším vzdělávání a školení:

 • pravidelné proškolování BOZP a PO
 • semináře a školení – všichni učitelé
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků, prohlubování kvalifikace

 

Charakteristika žáků

Školu navštěvují žáci nejen ze spádového obvodu školy, ale i z dalších částí města. Škola je otevřená přijetí žáků, jejichž zákonní zástupci  projeví zájem o priority našeho ŠVP. Bezbariérový charakter školy umožňuje začlenění pohybově hendikepovaných žáků do vyučování v plném rozsahu. Škola pracuje s integrovanými žáky se specifickými poruchami učení a s mimořádně nadanými žáky.

Ve škole pracuje Žákovský parlament. Jeho prostřednictvím se zástupci jednotlivých tříd podílejí na organizování každodenního života školy.

 

Dlouhodobé projekty a další aktivity

 • Recitační soutěž
 • Soutěž v rétorice Mladý Démosthénes
 • Olympiáda z jazyků
 • Besedy v knihovně
 • Literární  a  výtvarná soutěž „ O poklad strýca Juráša“
 • Lidice 21
 • Příběhy bezpráví
 • Klokan, Klokánek, Pythagoriáda
 • Psaní na počítači
 • Mezinárodní projekt Ekoškola
 • Týden Země
 • Celoroční sběr plastových lahví, starého papíru, baterií a vyřazených elektrospotřebičů
 • Recyklohraní
 • Sběr žaludů a kaštanů
 • Olympiády z dalších předmětů (Př, Z, Ch, M, D)
 • Vernisáž výtvarných prací
 • Divadelní a filmová představení
 • Vánoční jarmark
 • Vánoční besídky
 • Charitativní sbírky
 • Výchova ke zdravému životnímu stylu (mléčný a ovocný program)
 • Vánoční laťka
 • Zdravotnická soutěž pro 1. a 2. stupeň
 • Beseda se zákonnými  zástupci  žáků 9. tříd
 • Vítání prvňáčků a rozloučení s žáky devátých tříd
 • Adaptační programy pro žáky 6. tříd
 • Lyžařský výcvik
 • Exkurze a školní výlety
 • Zeměpisný program Pohodáři

 

Mezinárodní spolupráce

V rámci zahraničních házenkářských turnajů rozvíjejí žáci jazykovou komunikaci a dovednosti v cizojazyčném prostředí. V průběhu posledních let probíhá setkávání dětí z Berlína s dětmi z naší školy na kulturně – sportovní úrovni. Dvakrát ročně udržujeme korespondenci v anglickém jazyce s naší adoptovanou spolužačkou z Indie. Dopis děti píší kolektivně v hodinách Aj. Co druhý rok nabízíme žákům naší školy pobytový zájezd do Anglie. Škola úzce spolupracuje se ZŠ Stred v Považské Bystrici v rámci projektu Přeshraniční spolupráce.

 

Servisní služby

Školní družina

Školní družina je zařízení, které ve škole realizuje výchovně vzdělávací činnost žáků mimo vyučování. Vychovatelky pracují s dětmi 1. – 4. ročníku formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Tyto činnosti mohou být řízené, při nichž děti získávají doplňující poznatky pro učivo a rozvíjí pohybové dovednosti, nebo rekreační a odpočinkové, které pomáhají odstranit únavu ze školní práce.

Činnosti ve ŠD jsou rozvrženy tak, aby vyhovovaly hygienickým požadavkům, byly různorodé a pro děti zajímavé:

 • odpočinkové činnosti odstraňující únavu (klidové hry, četba a poslech)
 • rekreační činnosti, spontánní a motivační hry
 • zájmové činnosti (estetické, přírodovědné, pohybové aktivity, společenská, dopravní výchova)
 • příprava na vyučování (didaktické hry)

Denní provoz je 6:00 – 7:45 před vyučováním a 11:45 – 17:00 po vyučování.

Zákonní zástupci žáků na zápisních lístcích určí rozsah a způsob odchodu žáka ze ŠD.

Školní družina úzce spolupracuje s třídními učiteli a ostatními subjekty, které nabízejí mimoškolní vyžití (Středisko volného času, knihovna).

Školní družina plní také z části úlohu sociální.

Školní klub

Školní klub je zařízení, které ve škole realizuje výchovně vzdělávací činnost žáků mimo vyučování. Zaměřuje se především na děti 2. stupně.

Školní klub v sobě zahrnuje činnosti formou zájmových kroužků, které jsou zaměřeny na rozvoj poznatků získaných ve vyučování a na rozvoj pohybových dovedností.

Jednotlivé kroužky mají různou náplň. Podle zájmu dětí nabízí školní klub kroužky se sportovním, přírodovědným, estetickým, dramatickým, zdravotním, počítačovým a praktickým zaměřením. Denní provoz je po vyučování, zákonní zástupci žáků vyjádří svůj souhlas s návštěvou jednotlivých kroužků. Návštěva zájmových kroužků je většinou bezplatná, jejich vedení zajišťují jednotliví učitelé a vychovatelky.

Školní klub využívá nabídky ostatních subjektů ve městě

Školní klub plní funkci sociální a vyplňuje tak volný čas dětí.

 

Spolupráce se zákonnými  zástupci žáků

Ve škole pracuje Sdružení rodičů při ZŠ Pod Skalkou a Školská rada.

Kontakt zákonných zástupců žáků se školou probíhá následujícími formami:

 • www.zspodskalkou.cz
 • skola@zspodskalkou.cz
 • třídní schůzky
 • žákovské knížky, deníčky
 • telefonní čísla a e-mailové adresy učitelů
 • konzultace, konzultační hodiny každý týden v měsíci
 • individuální pohovory

Mezi další možnosti spolupráce zákonných zástupců žáků se školou patří:

 • dny otevřených dveří
 • veřejné prezentace projektů
 • vernisáž výtvarných prací
 • vítání prvňáčků
 • zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky
 • rozloučení s žáky devátých tříd
 • společný ples
 • sponzorské dary
 • schůzka k volbě povolání se zákonnými  zástupci  vycházejících žáků
 • besídky na 1. stupni
 • volejbal s rodiči na 1. stupni
 • návštěva vánočního jarmarku
 • družinové akce

 

Spolupráce s jinými objekty

 • mateřské školy
 • Střední zemědělská  a přírodovědná škola v R.p.R.
 • Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel v R.p.R.
 • Střední škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
 • Obchodní akademie a VOŠ ve V.M.
 • Základní umělecká škola v R.p.R.
 • Středisko volného času v R.p.R.
 • Městská knihovna v R.p.R.
 • Domov Kamarád
 • Charita Rožnov p. R.
 • kino Panorama
 • T-klub v R.p.R.
 • PPP ve V.M., SPC (specializované pedagogické centrum)
 • Poradna pro ženy a dívky
 • Státní zdravotní ústav ve Vsetíně
 • Úřad práce v R.p.R.
 • MěÚ v R.p.R.
 • Městská policie, Policie ČR
 • CHKOB v R.p.R.
 • Ekocentrum Radhošť
 • Český svaz házené
 • TJ Rožnov – oddíl házené

 

Spolupráce se zřizovatelem

 • Pravidelné porady ředitelů, školení ekonomů
 • Účast  a spoluúčast na projektech EU
 • Kulturní vystoupení na akcích pořádaných zřizovatelem (jarmark, spolupráce s Domovem seniorů, významné události…)
 • Pedagog roku – pravidelně navrhujeme kandidáta a zúčastňujeme se soutěže v návrhu na keramickou sochu pro oceněné
 • Tradiční akce školy: zahájení školního roku, vánoční jarmark, vernisáž, rozloučení s žáky 9. ročníků
 • Vypracování výroční zprávy – kopie zřizovateli
 • Návrh provozního rozpočtu – závěrky
 • Návrh mzdového rozpočtu – konzultace
 • Školská rada – zastoupení 2 osob jmenovaných zřizovatelem
 • Podíl na výzdobě budovy MÚ – vernisáž
 • Poskytnutí dvou volebních místností v období voleb
 • Pronájem místností (PC pracovna, multimediální pracovny) – školení pořádané zřizovatelem
 • Koordinace práce při povodních
 • Koordinace sběru PET lahví
Vydáno: 02. 11. 2022 | Naposled upraveno: 24. 11. 2022 | Autor: Administrátor webu