VÝCHOVNÝ PORADCE - Informace o výchovné poradkyni

Mgr. Martina Satolová - výchovná poradkyně
konzultační hodiny - úterý  14.05 - 14.50, popř. dle dohody
kontakt: tel. 571 751 297, 731 661 619
e-mail: satolova@zspodskalkou.cz
 

Všeobecné zásady práce výchovného poradce se řídí etickým kodexem a uplatňováním pedagogického taktu v kontaktu s žáky i zákonnými zástupci. Pro úspěch práce je nezbytná vzájemná důvěra všech zúčastněných stran. Činnost výchovného poradce zasahuje do více oblastí života školy a nebude možná na škodu stručně připomenout, kde může pomoci.

Výchovný poradce je členem výchovné komise, která řeší závažnější výchovné problémy žáků. Spolupracuje s ředitelstvím školy, metodikem prevence, s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálními pedagogickými centry, sociálním odborem MÚ, lékaři a policií. Ve vhodném rozsahu informuje pedagogy školy o přijatých opatřeních a zjištěných skutečnostech.

Další informace

U žáků základních škol se stále častěji objevují rozmanité poruchy učení a chování. Jejich závažnost potvrzuje na základě dohody mezi zákonnými zástupci a školou pedagogicko psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum. Pokud tyto odborné instituce postižení potvrdí, může na základě žádosti zákonných zástupců rozhodnout ředitel školy o vypracování individuálního vzdělávacího programu pro daného žáka. Organizační záležitosti spojené s integrací žáků má na starosti výchovný poradce. Podobný proces může proběhnout i v případě žáků mimořádně nadaných.

Nedílnou součástí práce výchovného poradce je kariérové poradenství, které prodělává rychlý vývoj a vyžaduje soustavné sledování zákonů, norem a doporučení a jejich přenos k žákům, zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Ke změnám dochází prakticky každý školní rok. Výchovný poradce v této oblasti spolupracuje s úřady práce, středními školami, školskými odbory na úrovni ministerstva, kraje i obce. Sleduje legislativu a odpovídá za hladký průběh přechodu žáků na rozličné typy středních škol a učilišť. Nejedná se jenom o absolventy devátých ročníků, ale i o žáky pátých a sedmých tříd, kteří mohou po složení přijímacích zkoušek pokračovat ve studiu na víceletých gymnáziích, nebo o zájemce o umělecké obory, kteří musí vykonat talentové zkoušky.

Výchovný poradce nemůže slíbit vyřešení všech problémů z naznačených oblastí, ale může pomoci vyhledat odbornou pomoc nebo alespoň prokonzultovat záležitost se zákonnými zástupci žáka. Život v současném světě je mimořádně náročný pro dospělého člověka a ještě složitější je orientovat se v něm a obstát pro dítě.

 

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola