Domů arrow ŠKOLNÍ JÍDELNA arrow Provozní řád

ŠKOLNÍ JÍDELNA - Provozní řád

Vnitřní řád školní jídelny

 • Vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky ministerstva školství č. 107/1995 Sb. pro školní stravování, ve znění Vyhlášky č. 107/2008, přílohy č. 2 s účinností od 1.8.2011

I. Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy

Strávník má právo:

 • ​Stravovat se ve školní jídelně podle školského zákona.
 • Na kvalitní a vyváženou stravu podle zásad racionální výživy.
 • Na kulturní prostředí při stolování.
 • Na porci odpovídající normativu dle věkových skupin.
 • Na dostatek času pro konzumaci oběda.

Strávník má povinnost:

 • ​Dodržovat vnitřní řád školní jídelny, chovat se při stravování ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování.
 • Řídit se pokyny dohlížejícího pedagoga a kuchařky.
 • Odnést po jídle použité nádobí, zanechat po sobě čisté místo u stolu.

Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy:

 • ​Pedagogický pracovník zajišťující dohled nad žáky zajišťuje bezpečnost a nezbytná organizační opatření.
 • Žáci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování k pedagogickému dohledu a kuchařkám.
 • Dohlížející pedagog a kuchařka jsou povinni respektovat práva žáků a zajistit jejich uplatnění.
 • Vztahy zákonných zástupců s pracovníky školy jsou založeny na vzájemném respektu a slušnosti.

II. Provoz školní jídelny

 • Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11.20 do 14.00 hod.
 • Žáci se stravují od 11.40 hod.
 • Žáci si objednávají stravu ze tří druhů hlavních jídel u objednávkového terminálu a přes internet, vždy týden dopředu do pátku předcházejícího týdne do 12.30 hod.
 • Odhlásit stravu lze každý den do 12,30 hod na dny další u objednávkového terminálu, přes internet (každý strávník dostane přihlašovací heslo) i telefonicky v kanceláři školní jídelny na tel. 571 751 277.
 • Jídelní lístek je vyvěšen vždy 14 dnů dopředu, aby si žáci v klidu objednali druh stravy. Na pozdější volbu stravy nebude brán zřetel.
 • Aktuální jídelní lístek je vyvěšen také u hlavního vchodu. U objednávkového terminálu je jídelníček aktuální a objednávkový..
 • Žáci přicházejí do jídelny samostatně. Odkládají tašky. Žáci se řadí před dvěma výdejními okénky podle druhu oběda.
 • Žáci se řídí pravidly slušného chování a stolování. Žáci jsou povinni řídit se pokyny pedagoga vykonávajícího dohled, vedoucí školní jídelny a zaměstnanců školy.
 • Použité nádobí odnáší k určenému okénku.
 • Z jídelny je zakázáno odnášet veškeré jídlo.
 • Dohled v jídelně se řídí daným rozpisem.
 • Za úklid rozbitého nádobí, potřísněné podlahy a čištění stolů během výdejní doby odpovídá dohled. U okénka na odkládání použitého nádobí jsou k dispozici čisticí prostředky.
 • Vychovatelky školní družiny konají dohled u svého oddělení.
 • Nový žák se musí ke stravování přihlásit v kanceláři školní jídelny. Zákonný zástupce vyplní a podepíše přihlášku ke stravování a zvolí způsob platby stravného.
 • Žáci si musí zakoupit stravovací čip v zálohové hodnotě 100,- Kč. Záruka na výměnu nefunkčního čipu je 24 měsíců od zakoupení. Při ukončení stravování se vrací záloha za čip vedený v evidenci, funkční a bez mechanického poškození
 • Žák odebírá obědy stravovacím čipem. Náhradní stravenka bude vystavena  jen výjimečně.
 • Cena stravného od 1. 8. 2011: 7 – 10 let 23, -  Kč, 11 -14 let 25,-  Kč, 15 let a více 27,- Kč. Stravné se platí zálohově, vždy na následující měsíc, např. v srpnu na září, v září na říjen.
 • Obědy je možné platit sporožirem, povolením k inkasu z banky. Stravné musí být uhrazeno v daném měsíci. V případě neuhrazení bude strávník vyřazen ze stravování až do úplného uhrazení dlužné částky.
 • Přeplatky stravného při ukončení stravování budou vyplaceny jen na účet.
 • V novém školním roce se musí přihlásit ke stravování všichni strávníci, i zaevidovaní.
 • S platností od 1. 3. 2010 je povinnost zákonného zástupce vždy odhlásit stravu svého dítěte při nepřítomnosti ve škole. Při neodhlášení stravy platí zákonný zástupce plnou cenu stravného včetně režií, tj. 7-10 let 45,- Kč, 11 – 14 let 47,- Kč, 15 let a více 49,- Kč. S tímto zákonný zástupce souhlasí při podepsání přihlášky ke stravování.
 • Obědy do jídlonosičů pro nemocné děti lze brát první den nemoci, kdy strava nelze odhlásit, od 11.20 do 11. 40 hod. Pokrm je určen k okamžité spotřebě, bez skladování.
 • V období prázdnin je oběd za cenu bez režie, pokud určí ředitel školy. Pokud je poskytnuto stravování v době ředitelského volna, platí se plná cena oběda.
 • Připomínky k pokrmům, provozu ve školní jídelně, technické a hygienické závady hlásí strávník vedoucí školní jídelny.
 • Úraz a nevolnost hlásí strávník dohledu.
 • Od 13. 12. 2014 v souladu s potravinovým právem vstoupilo v platnost označování alergenů. Poskytování informací i alergenech stanovuje čl. 44 ods. 1a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Lumír Ondřej, ředitel školy

Hana Olivíková, vedoucí školní jídelny

 

Rožnov pod Radhoštěm 1. 8. 2017

 

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola