PROJEKTY - Podpora společenství praxe

Spolupráce s Ostravskou univerzitou

Projekt Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

V letošním školním roce jsme se zapojili jako jediná škola ve Zlínském kraji do tříletého projektu Ostravské univerzity zaměřeného na podporu společenství praxe. Jeho hlavním záměrem je podpořit rozvoj kompetencí učitelů základních škol a učitelů z fakult vzdělávajících učitele prostřednictvím společenství praxe. Stěžejními tématy jsou:

Matematická, čtenářská a informační gramotnost na 1. stupni ZŠ
Sociální a občanské kompetence na 1. stupni ZŠ (vzdělávací oblast Člověk a jeho svět)
Sociální a občanské kompetence na 2. stupni ZŠ (vzdělávací oblast Člověk a společnost; obor Výchova k občanství)

Do projektu jsou zapojeni spolu s ředitelkou školy další tři učitelé (p. uč. Vašenková, p. uč. Knápková a p. uč. Ptáček). V realizační fázi projektu se uskutečňují tematicky zaměřená setkávání, kulaté stoly – vždy za účasti odborníka pedagogické fakulty a těchto učitelů. Zapojené školy budou mít k dispozici vytvořené metodické materiály s navrženými učebními strategiemi, soubory edukačních aktivit, příklady dobré praxe. Zapojení pedagogové budou získané zkušenosti a náměty šířit ve svých školách. Výstupem projektu budou portfolia učitelů dokládající rozvoj jejich kompetencí.

Název projektu: Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí
Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa 3
Datum zahájení realizace: 1. 11. 2016
Datum ukončení realizace: 31. 10. 2019

Plakát pro zajištění povinné publicity projektu zde.

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola